Làm thế nào để đăng ký tài khoản mua hàng tại Dala?

Trong app Dala > chọn tab Tài khoản: Chọn thông tin tài khoản: Đăng ký tài khoản > Điền thông tin và ấn Đăng ký:

Tôi quên mật khẩu và không thể đăng nhập?

Trong app Dala > chọn tab Tài khoản: Chọn thông tin tài khoản: Chọn quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu.

Tôi muốn thay đổi thông tin và mật khẩu tài khoản?

Trong app Dala > chọn tab Tài khoản > Thông tin tài khoản > Thay đổi thông tin hoặc mật khẩu xong ấn Lưu.